Описание

Стандартът за устойчиво развитие е собственост на Българската минно-геоложка камара (БМГК) и се предоставя за доброволно ползване от всички дружества от минерално-суровинната индустрия в България. Изготвен е с помощта на консултанти по устойчиво развитие и в сътрудничество с представители на бранша, академичните среди и неправителствени организации. Централната и местните власти нямат пряка роля в неговото разработване и прилагане.

Цели

Стандартът цели преди всичко да допринесе за устойчивото развитие и просперитет на минерално-суровинната индустрия в България. Допълнителните цели на Стандарта включват:

• Повишаване на енергийната и ресурсна ефективност.

• Минимизиране на екологичното въздействие.

• Осигуряване на максимални социално-икономически ползи.

• Създаване на дългосрочни, динамични и ефективни взаимоотношения със заинтересованите страни.

• Укрепване на репутацията на бранша.

Подход

Подходът на БМГК при създаване на българския Стандарт за устойчива минерално-суровинна индустрия се основава на:

Интегриране на най-добрите практики на световно ниво: Стандартът се базира на няколко основни международни документа, сред които: а) Принципите на Глобалния договор на ООН; б) Стандартите на Международната организация по стандартизация (ISO); в) Ръководството за отчитане по устойчиво развитие на Глобалната инициатива за отчетност (GRI) и приложението за минната индустрия към него; г) Водещите принципи на Европейската асоциация на минната индустрия (EUROMINES) за устойчиво развитие; д) Рамката за устойчиво развитие на Международния съвет по мини и метали (ICMM); е) Изискванията на Инициативата за прозрачност на добивната индустрия (EITI).

Отразяване на моментното състояние в развитието на индустрията в България: Стандартът отразява наличните най-добри практики в българските дружества и се старае да не поставя неизпълними изисквания.

Простота и ефективност: Стандартът се стреми да бъде възможно най-опростен и разбираем не само за дружествата, но и за всички заинтересовани страни. Пресмятането на резултатите на дружествата по различните аспекти е лесно.

Прозрачност и сравнимост: Критериите за оценка осигуряват сравнимост и пълна прозрачност на крайните резултати.

Приложимост за всички сектори: Стандартът е еднакво приложим за добивните дружества от всички сектори на минерално-суровинната индустрия. За целта дори и да има специфични изисквания за отделни сектори, те не водят до разлики в крайния резултат.

Оценка на представянето на дружества: Стандартът оценява цели дружества, с поне 3-годишна история на добивна дейност, а не отделни обекти или минни проекти.

Ориентация към управленски практики и резултати: Стандартът оценява както управленските практики(твърдения, изказвания, ангажименти, политики, документи, системи), така и реалните резултати от дейността на дружествата по определени ключови показатели.

Възможност за одитиране: Всички критерии за оценка позволяват одитиране – твърденията на дружествата са доказуеми с налични документи или факти при одит.

Съответствие със законодателството: Стандартът изисква съответствие със законодателството като предпоставка за оценка, но само по себе си това не е достатъчно за достигане на най-ниското ниво на представяне.

Непрекъснато подобряване: Стандартът предполага непрекъснато подобряване на резултатите по устойчиво развитие и го изисква.

Аспекти на устойчивото развитие: Стандартът адресира развитието на дружествата по 10 основни аспекта, които са ключови за устойчивото развитие на дружествата от минерално-суровинната индустрия.

Водещи принципи (кодекс): Стандартът се основава на набор от принципни ангажименти във всеки аспект на стандарта.

Стандартът е създаден и се поддържа от БМГК. Камарата публикува и осъвременява Кодекса и критериите за оценка на представянето по устойчиво развитие веднъж на 4 години. Всяко дружество от бранша, която желае да се присъедини към Стандарта трябва да подпише Кодекса, след което може да използва критериите за собствена оценка. Ако дружеството желае да кандидатства за сертификат, изпраща на БМГК подписано копие от Кодекса, попълнен въпросник за оценяване, заедно с подходящи документи, които доказват твърденията му, договор с верефикатор и заплаща такса за процеса по сертифициране.

Адвокатско дружество Актемиум БЕА Балкан ЕООД Алки-Л ЕООД Асарел-Инвестмънт ЕАД Асарел-Медет АД БАПИМ Би Ен Ес ЕС ООД БН-Консулт Инжениринг ООД Бумар АД България Алфа ЕАД Галдив ЕООД Геоcервизинженеринг АД Геопродукт АД Геопроект ЕООД Геопс - Болкан Дрилинг Сървисис ЕООД Геострой АД Геотехмин ООД Геотрейдинг АД Греко ДжЛТ България ЕООД Денкщат България ООД Диал ООД Дионисомарбле - България ЕООД Дънди Прешъс Металс Челопеч ЕАД Евромакс Експлорейшън Сървисиз ЕООД Евротест Контрол EАД Екотехконсулт-Б.М. ЕООД Експлозивпрогрес-ГТМ ЕООД Елаците - Мед АД Емкотек ООД ЕнвироХеми България ЕООД Златна Панега Цимент АД Имерис Минералс България АД Инжконсулт ЕООД Инфрапроект Консулт ЕООД Каолин ЕАД Люляка Матириълс ЕАД Марин Батуров ЕООД МГУ Св. Иван Рилски МДЗ Балша ЕАД Метсо Минералс ТП Минен и Кариерен Сервиз ЕООД Мини Марица-Изток ЕАД Минно дружество Белоградчик Минпроект ЕАД Минстрой Марица Изток АД Минстрой Холдинг АД Нипоруда АД Овергаз Инк. АД Огняново - К АД Олопласт Орика Мед България АД Полимет импорт експорт ООД Проучване и Добив на Нефт и Газ АД Рудметал АД Сандвик България ЕООД Сигма България АД СК-13 Пътстрой АД СМА Минерал ЕООД СМС-С ЕООД ССАБ България ЕООД Тера Арс ЕООД Трейс Рисорсиз ЕООД Фундамент ООД Хемус-М АД Шнайдер Електрик България ЕООД Юнион Консулт ООД Адвокатско дружество Актемиум БЕА Балкан ЕООД Алки-Л ЕООД Асарел-Инвестмънт ЕАД