Общо събрание

Общото събрание е върховният орган на Българската минно-геоложка камара и се състои от всички членове на Сдружението.

Общото събрание:

1. Приема и изменя Устава;

2. Приема други вътрешни актове;

3. Избира и освобождава Председател на Управителния съвет и на Сдружението;

4. Избира и освобождава членовете на Управителния и Контролен съвети;

5. Взема решение за откриване и закриване на клонове;

6. Взема решение за участие в други организации;

7. Взема решение за преобразуване или прекратяване на Сдружението;

8. Приема основните насоки за дейността на Сдружението, определя стратегията и перспективните програми за дейността на Сдружението в бранша;

9. Приема годишния бюджет и отчет за финансовата дейност на Сдружението;

10. Взема решения относно дължимостта и размерите на встъпителния и на годишния членски внос, както и сроковете за тяхното внасяне, утвърдени съгласно утвърдена с решение на Общото събрание методика;

11. Приема отчета за дейността на Управителния съвет;

12. Отменя решения на другите органи на дружеството, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Българската минно-геоложка камара;

13. Взема решения за приемане на почетни членове на сдружението;

14. Взема други решения, предвидени в Устава.

 

Общото събрание се свиква по инициатива на Управителния съвет или по искане на 1/3 от членовете на Сдружението.

Заседанията на Общото събрание са общи и извънредни. 

Адвокатско дружество Актемиум БЕА Балкан ЕООД Алки-Л ЕООД Асарел-Инвестмънт ЕАД Асарел-Медет АД БАПИМ Би Ен Ес ЕС ООД БН-Консулт Инжениринг ООД Бумар АД България Алфа ЕАД Галдив ЕООД Геоcервизинженеринг АД Геопродукт АД Геопроект ЕООД Геопс - Болкан Дрилинг Сървисис ЕООД Геострой АД Геотехмин ООД Геотрейдинг АД Греко ДжЛТ България ЕООД Денкщат България ООД Диал ООД Дионисомарбле - България ЕООД Дънди Прешъс Металс Челопеч ЕАД Евромакс Експлорейшън Сървисиз ЕООД Евротест Контрол EАД Екотехконсулт-Б.М. ЕООД Експлозивпрогрес-ГТМ ЕООД Елаците - Мед АД Емкотек ООД ЕнвироХеми България ЕООД Златна Панега Цимент АД Имерис Минералс България АД Инжконсулт ЕООД Инфрапроект Консулт ЕООД Каолин ЕАД Люляка Матириълс ЕАД Марин Батуров ЕООД МГУ Св. Иван Рилски МДЗ Балша ЕАД Метсо Минералс ТП Минен и Кариерен Сервиз ЕООД Мини Марица-Изток ЕАД Минно дружество Белоградчик Минпроект ЕАД Минстрой Марица Изток АД Минстрой Холдинг АД Нипоруда АД Овергаз Инк. АД Огняново - К АД Олопласт Орика Мед България АД Полимет импорт експорт ООД Проучване и Добив на Нефт и Газ АД Рудметал АД Сандвик България ЕООД Сигма България АД СК-13 Пътстрой АД СМА Минерал ЕООД СМС-С ЕООД ССАБ България ЕООД Тера Арс ЕООД Трейс Рисорсиз ЕООД Фундамент ООД Хемус-М АД Шнайдер Електрик България ЕООД Юнион Консулт ООД Адвокатско дружество Актемиум БЕА Балкан ЕООД Алки-Л ЕООД Асарел-Инвестмънт ЕАД