Бъдещето на европейската минна индустрия обсъждат в София

18.05.2018

 • На 18 май 2018 г. София беше домакин на Европейски минен бизнес форум.

 

 • За пети път събитието събира ключови представители на европейски институции, Министерството на енергетика, инвеститори и важни за развитието на бранша заинтересовани страни за дискусия по въпроси за бъдещето на минната индустрия.

 

 • Целта на форума е да утвърди ключовата роля на минерално-суровинната индустрия за развитието на Европейския съюз и да създаде платформа за дискусии относно въвеждането на иновативни методи за проучване и производство в съответствие с важните аспекти на устойчивото развитие в отрасъла.

 

 • Събитието се провежда под патронажа на Министъра на енергетиката, г-жа Теменужка Петкова, в рамките на българското председателство на Съвета на Европейския съюз.

 

 • Министър Петкова отбеляза, че събитието е ключово за енергетиката, както и в рамките на председателството на Съвета на Европа.

 

 • Мотото на българското председателство "Съединението прави силата" отразява политиката на ЕС за добива на суровини.  Нито една държава в ЕС не може сама да доставя суровините, които са необходими за индустриалния и икономически растеж, към който се стремим.  Суровините са предпоставка за икономическия растеж. Те са в основата на повечето икономически дейности - индустрията, земеделието, туризма и дигиталните технологии

 

София – 18.05.2018 г.

 

Днес София беше домакин на петото издание на Европейския минен бизнес форум. Събитието се проведе под патронажа на Министъра на енергетиката г-жа Теменужка Петкова в рамките на българското председателство на Съвета на Европейския съюз. В контекста на все по-осезаема нужда от ресурсна независимост на Европейския съюз, форумът предостави най-висока платформа за дискутиране на бъдещето на минния бранш.

 

От страна на Евромин, организацията представител на минния бранш на европейско ниво, г-н Марк Раховидес обобщи основния акцент – „ … индустрията е гръбнакът на икономиката, тя създава продуктите, от които имаме нужда в ежедневието си, създава добре платените работни места. Тази индустрия трябва да е устойчива и конкурентноспособна – нещо, което понякога забравяме.“   

 

България продължава да бъде сред водещите страни в европейската минерално-суровинна индустрия, в това число и в рудодобива. С произведена продукция за 2,7 млрд лева за 2016 година, индустрията устойчиво участва в брутния вътрешен продукт с близо 5 %. Отчитайки това, страната ни предоставя благоприятна среда за обмяна на добри практики и споделяне на дългогодишен опит в минното дело.

 

Европа поставя на фокус суровините,добивът и преработката им става ключов елемент в стратегията за развитие до 2050. „Приложението на високи технологии, обвързаността на индустрията с образованието, дейностите, които осигуряват реално функциониране на кръговата икономика, сътрудничеството между различни отрасли са сред стъпките в плана ни за действие“ посочи Родриго Чанес – специалист Политики към Европейката комисия.    

 

В рамките на програмата бяха обсъдени едни от най-важните теми в дневния ред на добивния отрасъл и геология в ЕС - законодателството, възможностите за инвестиции, перспективите в областта на енергетиката. Специално внимание беше отделено на набиращата все по-голяма скорост интелигентна минна индустрия, където приложението на новите дигитални технологии става все по-широко използвано. Важна пресечна точка за развитието на минна индустрия 4.0 са иновациите, тясно свързани с качеството на образованието.

 

По време на дискусионните панели бяха очертани политиките и законодателните инициативи на национално и европейско ниво, бъдещето на този основен за индустрията и икономиката на Европа сектор. Форумът ангажира участници и представители на различни заинтересовани страни в открит диалог по актуални въпроси, които вълнуват не само минните компании, местната общественост, но и цялата европейска общност. Във форума участваха и представители на Западните Балкани.

 

Българската минна промишленост има с какво да се похвали не само в локален, но и в глобален мащаб, стана ясно от специално осъществената връзка на живо от рудник „Челопеч“. Благодарение на над 90% покритие с wi-fi в подземния рудник, дейностите стават видими и преноса на данни в реално време е възможен.  

 

Инициатор и основен организатор на Европейския минен бизнес форум е Българска минно-геоложка камара. Съорганизатори и партньори на форума са Министерството на енергетиката на Република България и Европейската асоциация за добив на метални руди и индустриални минерали (Евромин), НТС по минно дело, геология и металургия, Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, Конфедерацията на работодателите и индустриалците (КРИБ) и Българска мрежа на Глобалния договор на ООН.

 

 

За минния бранш в България

 

 • България разполага със запаси от 7 вида енергийни суровини, 8 вида метални руди, 48 вида индустриални минерали и 48 – строителни и скално-облицовъчни материали.

 

 • Находищата на полезни изкопаеми са 658, като 209 от тях се разработват.

 

 • Основните суровини, които се добиват в страната, са лигнитни въглища, оловно-цинкови, медни и полиметални руди, гипс, варовик, бентонит, каолин, кварцови пясъци, огнеупорни глини, мрамор.

 

 • Към април 2017 г. действащи са общо 523 броя концесии за добив на подземни богатства и 128 броя разрешения за търсене и проучване или за проучване.

 

 • За 2016 г. приходите в държавния бюджет от концесионни плащания са достигнали почти 120 340 690 лв.

 

 • Добивните предприятия в България се отличават с относително висока производителност, която е близо 2,5 пъти по-висока от средната за индустрията. Високата производителност на бранша се дължи на значителни инвестиции в дълготрайни материални активи и технологии.

 

 • Добивната индустрия създава произведена продукция на стойност 2,7 млрд лева. Най-голям дял има добива на метални руди – 53%, следван от течните горива – 28% и неметалните минерали и суровини – 16%.

 

 • За 2016 г. са добити 97 млн тона – метални руди – 34%, твърди горива – 32%, инертни материали – 24%, индустриални материали – 10%. С най-малко участие в общия добива са скално-облицовъчните материали – 1%.

 

 • След 2014 г. браншът отбелязва устойчива тенденция на повишаване разходите за опазване на околната среда. За 2016 г. в мерки за опазване на околната среда за инвестирани над 35 млн лева.
 • Браншът показва устойчива тенденция към намаляване на злополуките при работа.

 

 • Директно наетите в минерално-суровинната индустрия са над 22 000 човека, а общия брой на ангажираните в обслужващи бранша дейности достигат до 120 000.

 

 • Доставчици на стоки и услуги за минерално-суровинната индустрия са над 83 000 предприятия, в които работят около 800 000 души. Секторите, купувачи на продукцията на бранша, обхващат над 26 000 предприятия, които създават заетост за над 302 000 души.  

 

 • С приемането от Европейската комисия на Референтен документ за най-добри налични техники за  големите горивни инсталации се увеличиха проблемите пред българската конвенционална енергетика и съответно, пред българския въгледобив.

 

 • Подсектор „Инертни материали“ продължава да страда от случаите на незаконен добив на такива материали.

 

 • Минерално-суровинната индустрия оказва положително въздействие върху българските региони с осигуряването на заетост и приноса си за устойчивото развитие. Благодарение на корпоративната социална отговорност в регионите на дейност на дружествата като цяло има сигурност, социална стабилност и гарантирани приходи за местния бизнес и общините
Адвокатско дружество Актемиум БЕА Балкан ЕООД Алки-Л ЕООД Асарел-Инвестмънт ЕАД Асарел-Медет АД БАПИМ Би Ен Ес ЕС ООД БН-Консулт Инжениринг ООД Бумар АД България Алфа ЕАД Галдив ЕООД Геоcервизинженеринг АД Геопродукт АД Геопроект ЕООД Геопс - Болкан Дрилинг Сървисис ЕООД Геострой АД Геотехмин ООД Геотрейдинг АД Греко ДжЛТ България ЕООД Денкщат България ООД Диал ООД Дионисомарбле - България ЕООД Дънди Прешъс Металс Челопеч ЕАД Евромакс Експлорейшън Сървисиз ЕООД Евротест Контрол EАД Екотехконсулт-Б.М. ЕООД Експлозивпрогрес-ГТМ ЕООД Елаците - Мед АД Емкотек ООД ЕнвироХеми България ЕООД Златна Панега Цимент АД Имерис Минералс България АД Инжконсулт ЕООД Инфрапроект Консулт ЕООД Каолин ЕАД Люляка Матириълс ЕАД Марин Батуров ЕООД МГУ Св. Иван Рилски МДЗ Балша ЕАД Метсо Минералс ТП Минен и Кариерен Сервиз ЕООД Мини Марица-Изток ЕАД Минно дружество Белоградчик Минпроект ЕАД Минстрой Марица Изток АД Минстрой Холдинг АД Нипоруда АД Овергаз Инк. АД Огняново - К АД Олопласт Орика Мед България АД Полимет импорт експорт ООД Проучване и Добив на Нефт и Газ АД Рудметал АД Сандвик България ЕООД Сигма България АД СК-13 Пътстрой АД СМА Минерал ЕООД СМС-С ЕООД ССАБ България ЕООД Тера Арс ЕООД Трейс Рисорсиз ЕООД Фундамент ООД Хемус-М АД Шнайдер Електрик България ЕООД Юнион Консулт ООД Адвокатско дружество Актемиум БЕА Балкан ЕООД Алки-Л ЕООД Асарел-Инвестмънт ЕАД