Стратегия

Национална стратегия за развитие на минната индустрия

Закони

Закона за подземните богатства

Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс (проект)

Закон за изменение и допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд (проект)

Закон за устройство на територията

Закон за опазване на околната среда

Закон за съхранение на въглероден диоксид в земните недра

Закон за биологичното разнообразие

 

Наредби

Наредба за изискванията към обхвата и съдържанието на работните проекти за търсене и проучване или за проучване, добив и първична преработка на подземни богатства, за ликвидация и/или консервация на геологопроучвателните и на миннодобивните обекти и за рекултивация на засегнатите земи и за условията и реда за тяхното съгласуване

Наредба за националния геоложки фонд

Наредба за специфичните изисквания за управление на минните отпадъци

Наредба за общи правила за управление на дейността по осигуряване на безопасността и здравето на работещите в мините

 

Отраслови споразумения

Отраслов колективен трудов договор 2017 г.

Споразумение за минималните осигурителни доходи за миннодобивната промишленост за 2016 г.

Отраслов колективен трудов договор 2015 г.

Отраслов колективен трудов договор 2013 г.

Отраслов колективен трудов договор 2011 г.

 

Други 

Споразумение за асоцииране между ЕС и Украйна и отражението му върху двустранната търговия

Ръководство на ЕК за съответствие на дейностите в минната индустрия за неенергийни цели с изискванията на Натура 2000

Тарифа за таксите по ЗПБ

Адвокатско дружество Актемиум БЕА Балкан ЕООД Алки-Л ЕООД Асарел-Инвестмънт ЕАД Асарел-Медет АД БАПИМ Би Ен Ес ЕС ООД БН-Консулт Инжениринг ООД Бумар АД България Алфа ЕАД Галдив ЕООД Геоcервизинженеринг АД Геопродукт АД Геопроект ЕООД Геопс - Болкан Дрилинг Сървисис ЕООД Геострой АД Геотехмин ООД Геотрейдинг АД Греко ДжЛТ България ЕООД Денкщат България ООД Диал ООД Дионисомарбле - България ЕООД Дънди Прешъс Металс Челопеч ЕАД Евромакс Експлорейшън Сървисиз ЕООД Евротест Контрол EАД Екотехконсулт-Б.М. ЕООД Експлозивпрогрес-ГТМ ЕООД Елаците - Мед АД Емкотек ООД ЕнвироХеми България ЕООД Златна Панега Цимент АД Имерис Минералс България АД Инжконсулт ЕООД Инфрапроект Консулт ЕООД Каолин ЕАД Люляка Матириълс ЕАД Марин Батуров ЕООД МГУ Св. Иван Рилски МДЗ Балша ЕАД Метсо Минералс ТП Минен и Кариерен Сервиз ЕООД Мини Марица-Изток ЕАД Минно дружество Белоградчик Минпроект ЕАД Минстрой Марица Изток АД Минстрой Холдинг АД Нипоруда АД Овергаз Инк. АД Огняново - К АД Олопласт Орика Мед България АД Полимет импорт експорт ООД Проучване и Добив на Нефт и Газ АД Рудметал АД Сандвик България ЕООД Сигма България АД СК-13 Пътстрой АД СМА Минерал ЕООД СМС-С ЕООД ССАБ България ЕООД Тера Арс ЕООД Трейс Рисорсиз ЕООД Фундамент ООД Хемус-М АД Шнайдер Електрик България ЕООД Юнион Консулт ООД Адвокатско дружество Актемиум БЕА Балкан ЕООД Алки-Л ЕООД Асарел-Инвестмънт ЕАД