Критерии

Стандартът покрива 10 аспекта на устойчивото развитие. Напредъкът на дружествата в насока устойчиво развитие по всеки един от тях се оценява въз основа на конкретни критерии. Критериите по всеки аспект са логически подредени в 5 нива – от първо ниво, което включва преди всичко изпълнение на законодателни изисквания и публичен ангажимент за напредък по всяка област, до пето ниво, което изисква приложение на най-добрите световни практики и демонстрация на отлични резултати.

1. Растеж и ефективност

Фундаментална предпоставка за устойчивото развитие на всяко дружество е то да бъде финансово стабилно и печелившо в дългосрочен план. В минерално-суровинната индустрия това се постига с повишаване на добива и/или понижаване себестойността на продукцията. Свързано е с постоянни инвестиции в повишаване ефективността на добива и/или преработката, както и в геоложки проучвания за разкриване на нови запаси и/или капиталови разходи за пълноценно усвояване на вече известни находища.

2. Качество и иновации

Повишаването на качеството, извличането на повече полезен ресурс от единица добита маса и създаването и маркетирането на иновативни продукти са сред водещите фактори за конкурентоспособност на минерално-суровинната индустрия. Иновациите в технологиите за добив и преработка на ресурсите са жизненоважни в момент, когато търсенето на ресурси расте с бързи темпове.

3. Безопасност и здраве при работа

Традиционно професията на миньора се нарежда сред най-рисковите. Безопасността и здравето на служителите са водещ приоритет на бранша и много от дружествата бележат значим напредък в тази сфера през последните години. Независимо от това, БМГК желае да ги насърчи да постигат още по-добри резултати и надскочат законовите изисквания като внедряват най-добрите световни практики.

4. Грижа за служителите

Инвестициите, които минерално-суровинната индустрия прави в модернизиране на технологиите и оборудването не са ефективни, освен ако не се управляват и поддържат от добре подготвени и обучени специалисти, които получават ежедневно удовлетворение от работата си и се радват на добър жизнен стандарт. Служителите на дружествата са тези, които ги тласкат напред с техните професионални търсения за подобрения и с мотивацията си за успех. Грижата за служителите насърчава ангажираността им към изпълнение на бизнес целите и политиките на всяко дружество.

5. Партньорства и развитие на местните общности

Минерално-суровинната индустрия е свързана с разработване на конкретни обекти и съответните местни общности, като в много случаи дружествата се явяват основен работодател и стълб на местната икономика. Поради това те носят голяма отговорност – местното население разчита на тях за благосъстоянието си, а в същото време находищата са изчерпаеми. Осигуряването на устойчиво развитие на местните общности е сред водещите предизвикателства за бранша.

Партньорствата, не само на местно, но и на национално ниво, са един от ключовите елементи на стратегиите на дружествата за ангажиране със заинтересованите страни.

6. Прозрачност и отчетност

Въпреки световните тенденции, прозрачността и отчетността по темите, свързани с устойчивото развитие, не са сред силните страни на бизнеса в България. От друга страна, негативните последствия от минали практики са създали условия за дълбоко недоверие към минерално-суровинната индустрията сред някои групи заинтересовани страни. В този смисъл БМГК желае да превърне бранша в пионер в страната.

Корупцията е тясно свързана с липсата на прозрачност и отчетност. Тя намалява икономическия растеж, погубва честната конкуренция и представлява сериозен правен и репутационен риск за дружествата. По тези причини дружествата-членове на БМГК прилагат най-актуалните антикорупционни практики и подкрепят политики в тази посока.

7. Управление на околната среда

Минерално-суровинната индустрия се нарежда сред икономическите дейности с най-значимо и видимо екологично въздействие. Въведеното в процеса на присъединяване на България към ЕС законодателство до голяма степен минимизира това въздействие, но пътят до екологична устойчивост на минния бизнес е много по-дълъг. Това се постига с въвеждане на системи за управление на околната среда, амбициозни доброволни ангажименти и измерими резултати по всички аспекти на въздействие.

8. Емисии и отпадъци

Минерално-суровинната индустрия се нарежда сред най-значимите замърсители на водите и почвите от миналото – опазването на качеството им е сред водещите приоритети на устойчивото й развитие. От друга страна, тя не е сред основните източници на замърсяване на въздуха с изключение на праховите емисии на местно ниво.

Минерално-суровинната индустрия се отличава със специфичните отпадъци, които генерира – големи количества скални маси, които се съхраняват дългосрочно и могат да съдържат както потенциални замърсители, така и да представляват потенциален източник на ресурси за бъдещето. Освен тях, браншът генерира и големи количества опасни и рециклируеми отпадъци, чието правилно управление не бива да се подценява.

9. Опазване на биоразнообразието

Минерално-суровинната индустрия има пряко въздействие върху природата – тя променя, в някои случаи практически необратимо, цели пейзажи, екосистеми и местообитания. В същото време тя разполага с голям потенциал – може да направи много не само за рекултивация на терените, но и да постигне нетно положително въздействие върху екологичния статус на големи територии и популации на ценни видове.

10. Енергия и опазване на климата

Минерално-суровинната индустрия е сред водещите потребители на енергия в България, което я прави и значим източник на емисии на парникови газове. Находищата, които се разработват в наши дни, са все по-отдалечени, по-дълбоки и с по-ниска концентрация на ресурс, цената на енергоизточниците неизменно расте, а изменението на климата придобива все по-голяма обществена значимост. Поради това енергоемкостта и въглеродния интензитет се явяват ключов фактор за конкурентоспособността на бранша.

Адвокатско дружество Актемиум БЕА Балкан ЕООД Алки-Л ЕООД Асарел-Инвестмънт ЕАД Асарел-Медет АД БАПИМ Би Ен Ес ЕС ООД БН-Консулт Инжениринг ООД Бумар АД България Алфа ЕАД Галдив ЕООД Геоcервизинженеринг АД Геопродукт АД Геопроект ЕООД Геопс - Болкан Дрилинг Сървисис ЕООД Геострой АД Геотехмин ООД Геотрейдинг АД Греко ДжЛТ България ЕООД Денкщат България ООД Диал ООД Дионисомарбле - България ЕООД Дънди Прешъс Металс Челопеч ЕАД Евромакс Експлорейшън Сървисиз ЕООД Евротест Контрол EАД Екотехконсулт-Б.М. ЕООД Експлозивпрогрес-ГТМ ЕООД Елаците - Мед АД Емкотек ООД ЕнвироХеми България ЕООД Златна Панега Цимент АД Имерис Минералс България АД Инжконсулт ЕООД Инфрапроект Консулт ЕООД Каолин ЕАД Люляка Матириълс ЕАД Марин Батуров ЕООД МГУ Св. Иван Рилски МДЗ Балша ЕАД Метсо Минералс ТП Минен и Кариерен Сервиз ЕООД Мини Марица-Изток ЕАД Минно дружество Белоградчик Минпроект ЕАД Минстрой Марица Изток АД Минстрой Холдинг АД Нипоруда АД Овергаз Инк. АД Огняново - К АД Олопласт Орика Мед България АД Полимет импорт експорт ООД Проучване и Добив на Нефт и Газ АД Рудметал АД Сандвик България ЕООД Сигма България АД СК-13 Пътстрой АД СМА Минерал ЕООД СМС-С ЕООД ССАБ България ЕООД Тера Арс ЕООД Трейс Рисорсиз ЕООД Фундамент ООД Хемус-М АД Шнайдер Електрик България ЕООД Юнион Консулт ООД Адвокатско дружество Актемиум БЕА Балкан ЕООД Алки-Л ЕООД Асарел-Инвестмънт ЕАД