Кои сме ние

Българската минно-геоложка камара е националнопредставителна неправителствена организация на бизнеса в областта на добива на подземни богатства и свързаните с това дейности в България, учредена през 1991 г.

Камарата е член на Българската стопанска камара, на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, на Европейската асоциация на минната промишленост, металните руди и промишлените материали /ЕВРОМИН/ и на Европейската асоциация за въглища и лигнити /ЕВРОКОЛ/.

Българската минно-геоложка камара подкрепя Глобалния договор на ООН и е активен член на Българската мрежа на ГД на ООН.

Към момента тя обединява 100 дружества и организации от осем подбранша: „Добив на метални полезни изкопаеми”, „Добив на неметални полезни изкопаеми – индустриални материали”, „Добив на нефт и природен газ”, „Въгледобив (твърди горива)”, „Добив на инертни и строителни материали”, „Добив на скалнооблицовъчни материали”, „Геология”, „Обслужващи бранша дейности – наука, инженеринг, минно строителство, търговия и др.”. Членуващите в БМГК осигуряват висока представителност – от 50 до 100% от всички компании, работещи в съответните подбраншове. Те формират около 5% от брутния вътрешен продукт на страната, работни места за 30 хил. души и чрез други, свързани с тях дейности, на още 120 хил. души.

Основните цели на Българската минно-геоложка камара са:

- подпомагане и насърчаване на своите членове в тяхната дейност;

- представителство на членовете си и защита на техните интереси;

- представителство на българския бизнес в минната индустрия пред държавните органи, органите за социално сътрудничество и партньорство, браншовите бизнес сдружения на национално и международно ниво и европейските институции;

- представителство и участие в колективното трудово договаряне и тристранното сътрудничество; сключване на отраслов (браншов) колективен трудов договор съгласно Кодекса на труда;

- изготвяне на становища по проекти на нормативни и подзаконови актове, засягащи минния бранш;

- съдействие за повишаване на квалификацията на заетите в бранша и за подобряване на условията на труд;

- съдействие за привличането на инвестиции в бранша;

- осигуряване на устойчиво и екологично развитие на минното дело, като се гарантират и обществените интереси;

- международно сътрудничество с подобни европейски и световни организации с цел изучаване на най-добри практики;

- повишаване имиджа на българския минно-добивен бранш в страната и в чужбина.

Основните партньори на БМГК са:

- Държавните институции - Министерство на икономиката и енергетиката, Министерство на околната среда и водите, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на финансите, Министерството на образованието и науката, Министерството на труда и социалната политика, Народно събрание, местна власт;

- Индустриални организации - Българската стопанска камара (БСК), Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ), Европейската асоциация на минната промишленост, металните руди и промишлените материали (ЕВРОМИН), Европейската асоциация за въглища и лигнити (ЕВРОКОЛ). 

- Научни и академични институции -  МГУ „Св. Иван Рилски” и Научно-технически съюз по минно дело, геология и металургия.

- Браншови синдикални организации – Федерация на независимите синдикати на миньорите към КНСБ и Синдикална миньорска федерация "Подкрепа".

БМГК подкрепя Глобалния договор на ООН и е член на БМГД на ООН.

Адвокатско дружество Актемиум БЕА Балкан ЕООД Алки-Л ЕООД Асарел-Инвестмънт ЕАД Асарел-Медет АД БАПИМ Би Ен Ес ЕС ООД БН-Консулт Инжениринг ООД Бумар АД България Алфа ЕАД Галдив ЕООД Геоcервизинженеринг АД Геопродукт АД Геопроект ЕООД Геопс - Болкан Дрилинг Сървисис ЕООД Геострой АД Геотехмин ООД Геотрейдинг АД Греко ДжЛТ България ЕООД Денкщат България ООД Диал ООД Дионисомарбле - България ЕООД Дънди Прешъс Металс Челопеч ЕАД Евромакс Експлорейшън Сървисиз ЕООД Евротест Контрол EАД Екотехконсулт-Б.М. ЕООД Експлозивпрогрес-ГТМ ЕООД Елаците - Мед АД Емкотек ООД ЕнвироХеми България ЕООД Златна Панега Цимент АД Имерис Минералс България АД Инжконсулт ЕООД Инфрапроект Консулт ЕООД Каолин ЕАД Люляка Матириълс ЕАД Марин Батуров ЕООД МГУ Св. Иван Рилски МДЗ Балша ЕАД Метсо Минералс ТП Минен и Кариерен Сервиз ЕООД Мини Марица-Изток ЕАД Минно дружество Белоградчик Минпроект ЕАД Минстрой Марица Изток АД Минстрой Холдинг АД Нипоруда АД Овергаз Инк. АД Огняново - К АД Олопласт Орика Мед България АД Полимет импорт експорт ООД Проучване и Добив на Нефт и Газ АД Рудметал АД Сандвик България ЕООД Сигма България АД СК-13 Пътстрой АД СМА Минерал ЕООД СМС-С ЕООД ССАБ България ЕООД Тера Арс ЕООД Трейс Рисорсиз ЕООД Фундамент ООД Хемус-М АД Шнайдер Електрик България ЕООД Юнион Консулт ООД Адвокатско дружество Актемиум БЕА Балкан ЕООД Алки-Л ЕООД Асарел-Инвестмънт ЕАД