Кодекс

Българската минно-геоложка камара осъзнава значимата роля на минерално-суровинната индустрия в развитието на българската икономика и произтичащите от това отговорности. Ние, дружествата членове на БМГК, виждаме устойчивото развитие като модерна управленска практика и социална инвестиция, надхвърлящаблаготворителността и корпоративната отговорност. Вярваме, че икономическият интерес може успешно да бъде съчетан с интересите на обществото и околната среда и по този начин да създава добавена стойност в дългосрочен план.

Нашата цел е да се придържаме към най-добрите практики за устойчиво развитие, за да посрещнем местните и глобални предизвикателства. Ето защо дружествата-членове на БМГК се стремим постоянно да:

  1. Повишаваме ефективността на добива преработката на минерални суровини и разкриваме нови запаси и находища;
  2. Инвестираме в качество, най-добри налични техники и иновативни продукти;
  3. Осигуряваме здравето и безопасността на всички свои служители, сътрудници и подизпълнители;
  4. Повишаваме професионалната удовлетвореност и стандарта на живот на своите служители и минните общности;
  5. Инвестираме в устойчивото развитие на местните общности;
  6. Осигуряваме максимална прозрачност и отчетност за всички свои действия и ефекта от тях и водим антикорупционна политика;
  7. Управляваме системно всички аспекти на въздействието си върху околната среда и не допускаме превишения над ПДК;
  8. Минимизираме отпадъците, свързани с дейността ни и работим за тяхното вторично оползотворяване;
  9. Постигаме нулево нетно въздействие върху биологичното разнообразие в дългосрочен план;
  10. Повишаваме енергийната си ефективност и намаляваме преките и непреки си въглеродни емисии.

Заявяваме амбицията си минерално-суровинната индустрия да бъде пионер в усилията за устойчива икономика в България. Вярваме, че не сме сами в този процес, затова ще работим с цел да създадем дългосрочни, динамични и ефективни взаимоотношения с широк кръг от заинтересовани страни, които споделят визията ни.

Адвокатско дружество Актемиум БЕА Балкан ЕООД Алки-Л ЕООД Асарел-Инвестмънт ЕАД Асарел-Медет АД БАПИМ Би Ен Ес ЕС ООД БН-Консулт Инжениринг ООД Бумар АД България Алфа ЕАД Галдив ЕООД Геоcервизинженеринг АД Геопродукт АД Геопроект ЕООД Геопс - Болкан Дрилинг Сървисис ЕООД Геострой АД Геотехмин ООД Геотрейдинг АД Греко ДжЛТ България ЕООД Денкщат България ООД Диал ООД Дионисомарбле - България ЕООД Дънди Прешъс Металс Челопеч ЕАД Евромакс Експлорейшън Сървисиз ЕООД Евротест Контрол EАД Екотехконсулт-Б.М. ЕООД Експлозивпрогрес-ГТМ ЕООД Елаците - Мед АД Емкотек ООД ЕнвироХеми България ЕООД Златна Панега Цимент АД Имерис Минералс България АД Инжконсулт ЕООД Инфрапроект Консулт ЕООД Каолин ЕАД Люляка Матириълс ЕАД Марин Батуров ЕООД МГУ Св. Иван Рилски МДЗ Балша ЕАД Метсо Минералс ТП Минен и Кариерен Сервиз ЕООД Мини Марица-Изток ЕАД Минно дружество Белоградчик Минпроект ЕАД Минстрой Марица Изток АД Минстрой Холдинг АД Нипоруда АД Овергаз Инк. АД Огняново - К АД Олопласт Орика Мед България АД Полимет импорт експорт ООД Проучване и Добив на Нефт и Газ АД Рудметал АД Сандвик България ЕООД Сигма България АД СК-13 Пътстрой АД СМА Минерал ЕООД СМС-С ЕООД ССАБ България ЕООД Тера Арс ЕООД Трейс Рисорсиз ЕООД Фундамент ООД Хемус-М АД Шнайдер Електрик България ЕООД Юнион Консулт ООД Адвокатско дружество Актемиум БЕА Балкан ЕООД Алки-Л ЕООД Асарел-Инвестмънт ЕАД